Felhasználási feltételek

1. ALKALMAZHATÓSÁG

a) Jelen feltételek minden Dr. Smart Shop, a továbbiakban: eladó, valamint minden adásvételi szerződésre, amely az eladó és szerződő fele, a továbbiakban: vásárló között jön létre.
b) A jelen feltételektől való eltérés csak abban az esetben érvényes, ha az eladó és a vevő között kifejezetten megállapodtak, és ezeket az eltéréseket az eladó írásban is visszaigazolta a vevőnek. c) A vevő bármely általános vásárlási feltétele a jelen feltételekben kizárt, amennyiben kifejezetten írásban megerősíti.

2. AJÁNLATOK

a) Az eladó minden ajánlata, beleértve az eladó által megadott árlistákat is, kötelezettségmentes, kivéve, ha az elfogadási feltételt tartalmaz.
b) Az ajánlatok a pályázattal együtt megadott adatokon, valamint az ajánlattétel napján érvényes árakon és béreken alapulnak. Az árajánlatban szereplő árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
c) Ha az eladó nem kötelező érvényű ajánlatát a vevő elfogadja, az eladónak jogában áll az ajánlatot az elfogadás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül visszavonni.
d) Összetett árajánlat esetén az egészre meghirdetett ár megfelelő része ellenében nem kell alkatrészt szállítani.

3. SZÁLLÍTÁS

a) Az eladó által meghatározott vagy egyeztetett (szállítási) dátum tájékoztató jellegű, hozzávetőleges, ezért soha nem tekinthető szigorú határidőnek, kivéve, ha kifejezetten írásban másként állapodtak meg. A megadott szállítási határidő túllépése esetén az eladót ajánlott levélben értesíteni kell a mulasztásról, mielőtt a vevővel szemben késedelmet szenvedne.
b) Mindaddig, amíg az eladó nem késedelmes a vevővel szemben, nem köteles megtéríteni a megrendelőt ért olyan kárt, amely a megadott szállítási határidő túllépése miatt a vevő számára keletkezhet.
c) Eltérő megállapodás hiányában a szállítás az eladó raktárából történik.
d) A vevő köteles a kiszállítandó árut a megállapodás szerinti rendelkezésére bocsátásakor, illetve a részére történő átadáskor átvenni. Ha a másik fél megtagadja a szállítást, vagy hanyagul adja meg a szállításhoz szükséges információkat, utasításokat, az áru tárolása a vevő kockázatára történik. Ebben az esetben a vevőt terheli minden többletköltség, beleértve minden esetben a tárolási költséget is.
e) Az eladó a szállítandó árut részletekben is szállíthatja. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a részszállításnak nincs önálló értéke. Ha az árut részletekben szállítják, az eladó jogosult minden alkatrészt külön-külön kiszámlázni.
f) Ha a kiszállítás kölcsönzős csomagolással történik, a vevő köteles ezt a kölcsönző csomagolást saját költségén üresen, sértetlen állapotban visszaküldeni az eladónak az átvételtől számított 30 napon belül.
g) A termesztési termékeket az eladó kizárólag olyan növények termesztésére kínálja, amelyek birtoklását jogszabály engedélyezi. Vevő kijelenti, hogy ezeket a termékeket nem használja fel illegális vagy kereskedelmi tenyésztési tevékenységre. Ha az eladó illegális tenyésztési tevékenység szándékát gyanítja, fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a vevő vásárlását.

4. ÁR (VÁLTOZÁSOK)

a) A szerződéskötéskor megállapodott árak a megkötéskor ismert adatokon alapulnak, és forgalmi adót nem tartalmaznak.
b) Ha az eladó és a vevő közötti megállapodás megkötését követően az önköltségi ártényezők tekintetében olyan körülmények merülnek fel, amelyek a megállapodás szerinti ár megváltoztatását indokolják, az eladó jogosult az árat ennek megfelelően módosítani. Hacsak az árváltozás nem haladja meg a 10%-ot meghaladó emelkedést, a vevőnek nincs joga felbontani a megállapodást az eladó általi ármódosítás esetén.
c) Költségtényezők alatt minden esetben az anyagok, nyersanyagok, csomagolás, harmadik féltől beszerezhető cikkek árait, adókat, illetékeket, fuvardíjakat, devizaváltásokat, biztosítási díjakat kell érteni, továbbá, ha kormányzati intézkedések bejelentette, hogy ezek nem tekinthetők normál kereskedési kockázatnak, az eladó jogosult az árakra felárat felszámítani.

5. MINTÁK, MODELLEK ÉS PÉLDÁK

a) Ha egy modellt, mintát vagy mintát az eladó bemutatott vagy rendelkezésre bocsátott, azt csak jelzésként kell bemutatni vagy megadni: a szállítandó áru minősége eltérhet a mintától, modelltől vagy mintától , kivéve, ha kifejezetten kijelentik, hogy a bemutatott vagy biztosított mintának, modellnek vagy mintának megfelelően kerül kiszállításra.

6. GARANCIA ÉS KÖVETELMÉNYEK

a) Az eladó semmilyen garanciát nem vállal a leszállított árura, és nem vállal felelősséget a leszállított áru felhasználásával kapcsolatban, még akkor sem, ha ezek az eladó vagy harmadik fél által adott ajánlásokon, tanácsokon vagy információkon alapulnak.
b) Az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek kifejezetten be kell jelentenie az eladónak minden olyan követelményt, amelyet a vevő a szállítandó áruval szemben támasztani kíván, és amely eltér a szokásos követelményektől.
c) A leszállított áru a Gyógyszertörvény vagy más törvények és rendeletek értelmében nem minősül gyógyszernek, és nincs is hatásuk.

7. A SZÁLLÍTANDÓ ÁRUK VÁLTOZÁSAI

a) Az eladó jogosult az adásvételi szerződésben leírt árutól eltérő árut szállítani anélkül, hogy a vevőnek joga lenne a szerződést felbontani, ha az a szállítandó áruban, a csomagolásban vagy a kísérő dokumentációban szükséges változtatásokról van szó. a vonatkozó jogszabályi előírások betartására, vagy a tételen végzett kisebb változtatások esetén, amelyek fejlesztést jelentenek.

8. VIS MAJEUR

a) Vis maior fennállása esetén az eladó jogosult a szerződés teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg a vis maiort kiváltó körülmény már nem áll fenn.
b) Vis maior alatt minden olyan furcsa okot, körülményt értünk, amely ésszerűen nem állhat az eladó kockázatán. Szállítók vagy beszállítók késedelme vagy nem teljesítése, a szállításhoz szükséges nyersanyagok és egyéb cikkek általános hiánya, szállítási nehézségek, a szállítandó cikkek behozatalának stagnálása, üzleti fennakadások, túlzott hiányzás betegség, sztrájk és kormány miatt a többség intézkedései és ereje.
c) Ha a vis maior időtartama 3 hónapnál tovább tart, és megállapítást nyer, hogy a vis maior tartós jellegű, az eladó és a vevő megegyezhet a szerződés felbontásáról és az azzal járó következményekről.
d) Ha a vis maior bekövetkeztekor az eladó kötelezettségeit részben már teljesítette, vagy részben teljesíteni tudja, jogosult a már leszállított vagy szállítható alkatrészt külön számlázni, és a vevő köteles úgy fizetni ezt a számlát, mintha külön megállapodásról lenne szó. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a már leszállított vagy szállítandó alkatrésznek nincs önálló értéke.
e) Az eladó fenntartja a jogot, hogy vis maiorra hivatkozzon, még abban az esetben is, ha az ezt kiváltó körülmény azután következik be, hogy az eladó szerződésteljesítését (részben) be kellett volna fejezni.

9. ELLENŐRZÉS ÉS REKLÁM

a) A vevő köteles a megvásárolt árut átvételkor, de mindenképpen az átvételt követő 3 munkanapon belül ellenőrizni, és ellenőrizni, hogy a leszállított áru megfelel-e a megállapodásnak.
b) A kiszállított áruval kapcsolatos pontatlanságokat, hiányosságokat és/vagy hibákat, amelyeket a vásárló az átvételt követően fedez fel, haladéktalanul értesíteni kell az eladót ajánlott levélben vagy e-mailben.
c) A nem látható hibákat a felfedezést követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb a szállítást követő 30 napon belül írásban, aláírt levélben vagy e-mailben is be kell jelenteni az eladónak.
d) Azokat a reklamációkat, amelyek a szállított áru vevő általi kézhezvételét követő 30 napon túl eljutnak az eladóhoz, az eladó a továbbiakban nem kezeli, és a vevő minden igényének elvesztését vonja maga után.
e) Az időben történő ellenőrzések és reklamációk nem függesztik fel a vevő vásárlási és fizetési kötelezettségét a szállítandó és/vagy kiszállítandó árukért. A kiszállított árut csak az eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet visszaküldeni.

10. TULAJDONSÁG FENNTARTÁSA

a) Az eladó által leszállított áru mindaddig az eladó tulajdonában marad, amíg a vevő az eladóval kötött valamennyi adásvételi szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét nem teljesíti, amennyiben ezek a kötelezettségek a leszállított vagy szállítandó áruk ellenértékére vonatkoznak, vagy magát az árut és/vagy bármely olyan követelést, amely abból ered, hogy a vevő nem tartja be az adásvételi szerződés(ek)et.
b) Az eladó által leszállított, az előző bekezdés értelmében tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk csak a szokásos üzleti tevékenység keretében értékesíthetők. A vevő nem jogosult a leszállított árut elzálogosítani, illetve azokra egyéb jogot alapítani.
c) Ha a vevő nem tesz eleget kötelezettségének, vagy megalapozottan fél attól, hogy ezt nem teszi meg, az eladó jogosult a tulajdonjog fenntartásával szállított árut a vevőtől vagy harmadik személyektől elszállítani vagy megsemmisíteni. az árut a vevőnek kapja meg. A vevő köteles e tekintetben teljes körűen együttműködni, napi 10%-os kötbér terhe mellett.
d) Ha a tulajdonjog fenntartásával átadott árura harmadik személy jogot kíván alapítani vagy érvényesíteni, a vevő köteles az eladót az elvárható legrövidebb időn belül tájékoztatni.
e) A vevő az eladó első kérésére vállalja, hogy:
- a tulajdonjog fenntartásával szállított árut biztosítani, tűz-, robbanás- és vízkár, valamint lopás elleni biztosítással megőrizni, és e biztosítás kötvényét az eladó rendelkezésére bocsátani ellenőrzés céljából;
- a holland Polgári Törvénykönyv 3:239. cikkében előírt módon elzálogosítani a vevő minden követelését a biztosítókkal szemben a tulajdonjog fenntartása mellett leszállított árukkal kapcsolatban;
- elzálogosítani az eladóval azokat a követeléseket, amelyeket a vevő a vevőivel szemben szerez meg, amikor a tulajdonjog fenntartásával leszállított árut a holland polgári törvénykönyv 3:239 szakaszában előírt módon továbbértékesítik az eladónak;
a tulajdonjog fenntartásával szállított árut az eladó tulajdonaként megjelölni;
egyéb módon együttműködni minden olyan ésszerű intézkedéssel, amelyet az eladó a leszállított áruval kapcsolatos tulajdonjogának védelme érdekében meg kíván tenni, és amely a vevőt a szokásos üzletmenetben indokolatlanul nem akadályozza.

11. FIGYELMEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉG

a) A Vevő köteles haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni az eladót, amint azt gyanítja vagy észreveszi, hogy ő és/vagy harmadik személy kárt és/vagy hátrányt szenved, vagy (további) kárt és/vagy hátrányt szenved el, amely a leszállított áru okozta.
b) A vevő köteles a károk megelőzésére vagy korlátozására irányuló saját gondossági kötelezettségén túlmenően lehetőséget biztosítani a vevőnek a kár és/vagy bármely hátrány megelőzésére vagy korlátozására.
c) A Vevő köteles megtéríteni az eladót a szállított áru által okozott károk tekintetében harmadik személyek által támasztott követelésekkel szemben.

12. FELELŐSSÉG

a) Az eladó nem vállal felelősséget a vevővel szemben az eladó által leszállított áruból eredő (közvetlen vagy közvetett) kárért és/vagy veszteségért, kivéve, ha ezt a kárt az eladó szándékossága vagy súlyos gondatlansága okozta. eladó.
b) Az eladó semmilyen körülmények között nem felelős a forgalomkiesés, a kereskedési veszteség és/vagy egyéb következményes károkért.
c) Ha a jelen cikk előző bekezdéseiben foglaltak megfelelő betartásával úgy tűnik, hogy a kár és/vagy bármilyen hátrány az eladót terheli, akkor az eladó teljes felelőssége arra korlátozódik, összeg, ha az az ésszerűség és a méltányosság elve szerint arányos a leszállított árura vonatkozó megállapodás szerinti árral, és semmi esetre sem lesz magasabb a megállapodás szerinti árnál.
d) Ha az eladót harmadik személy felelősségre vonja olyan károkért és/vagy hátrányokért, amelyekért a vevővel kötött megállapodás és/vagy jelen feltételek alapján nem tartozik felelősséggel, a vevő köteles azt teljes mértékben megtéríteni. és az eladó visszatérít mindent, amit fizetnie kell ennek a harmadik félnek.
e) Az eladó állítólagos felelőssége tekintetében a bizonyítási teher a vevőt terheli, amelyet az eladó elfogad.

13. FIZETÉS

a) A vevő vállalja, hogy az eladótól kapott valamennyi számlát 7 napon belül, illetve a megállapodás szerinti fizetési határidőn belül kiegyenlíti, levonás és felfüggesztés nélkül az állítólagos szerződésszegés miatt, hacsak másként nem állapodnak meg.

b) A vevő nemteljesítése, felszámolása, csődje vagy fizetésének felfüggesztése esetén (fizetési) kötelezettségei azonnal esedékesek és esedékesek. Az ügyfél (fizetési) kötelezettségei akkor is azonnal esedékessé válnak, ha az eladó tudomására jut olyan körülmény, amely alapján attól tarthat, hogy az ügyfél nem tud eleget tenni (fizetési) kötelezettségének.
c) A fizetés holland pénznemben történik, zsiróval vagy banki átutalással az eladó által megadott bankszámlára. Készpénzes fizetés esetén a vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az eladó erről nyugtát állítson ki.
d A 7 napos fizetési határidő túllépése esetén a vevő késedelmi bejelentés nélkül legalább havi 1%-os kamattal tartozik az eladónak az esedékesség napjától a fizetés napjáig, ahol kamat a hónap egy része teljes hónapnak számít.
e) A vevőnek esedékességtől számítva peren kívüli költsége is tartozik, amely a tőkeösszeg 15%-a. Ha azonban az eladó bizonyítja, hogy magasabb költségek merültek fel benne, beleértve a jogi költségeket is, amelyek ésszerűen szükségesek voltak, ezeket a költségeket is meg kell térítenie a vevőnek.
f) A vevő minden esetben tartozik az eladónak a felmerült perköltségeivel, feltéve, hogy azok nem indokolatlanul magasak, ha az eladó és a vevő olyan megállapodással kapcsolatban peres eljárást folytatnak le, amelyre jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak, és bírósági döntés születik. végleges, amely esetben a vásárló teljes mértékben vagy túlnyomórészt tévedett.
g) A vevő által teljesített befizetések először mindig az összes esedékes kamat és költség kiegyenlítését szolgálják, majd a leghosszabb esedékes számlák kiegyenlítését, még akkor is, ha a vevő azt állítja, hogy a fizetés egy későbbi számlára vonatkozik.

14. BIZTONSÁGI GARANCIA

a) Az eladó jogosult a szerződéskötéskor vagy azt követően, a (további) teljesítés teljesítése előtt biztosítékot követelni a vevőtől arra vonatkozóan, hogy az eladóval szemben fennálló (jelenlegi és jövőbeni) kötelezettségeit ésszerű határidőn belül teljesíti.
b A vevő mindenkor köteles biztosítékot nyújtani csődje, fizetésének felfüggesztése, a cég bezárása vagy felszámolása esetén, vagy abban az esetben, ha a vevő elveszíti a vagyonának egésze vagy egy része feletti rendelkezési jogát. melléklet vagy más módon.

15. FELFÜGGESZTÉSI JOG

a) Abban az esetben, ha a vevő az eladóval szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesz eleget, az eladónak jogában áll a szerződés teljesítését késedelem nélkül felfüggeszteni mindaddig, amíg a vevő részéről a teljesítés meg nem történik.
b) Az eladó jogosult a szerződés teljesítését felfüggeszteni is, ha tudomására jut olyan körülmény, amely megalapozottan tart attól, hogy a vevő nem teljesíti az eladóval szemben fennálló kötelezettségeit.

16. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

a Ha a vevő nem teljesíti a szerződést, az eladónak jogában áll a megállapodást részben vagy egészben felbontani az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozattal vagy bírósági határozattal.
b) A megállapodás teljes vagy részleges felmondása esetén a vevő köteles az eladó pozitív szerződéses kamatait megtéríteni.
c) Az eladó érvényesen gyakorolja a szerződés vevővel szembeni teljes vagy részleges felbontására vonatkozó jogát, és soha nem köteles megtéríteni a vevőnek az ebből eredő kárát.
d) Abban az esetben, ha a leszállítandó áruval, illetve az eladó által a szerződés teljesítése során felhasznált vagy szokásosan felhasznált személyekkel és/vagy anyagokkal kapcsolatban olyan körülmények merülnek fel, amelyek olyan jellegűek, hogy a szerződés teljesítése a megállapodás lehetetlenné válik, vagy olyan kényelmetlenné és/vagy aránytalanul költségessé válik, hogy a megállapodás betartása már ésszerűen nem követelhető meg, az eladó jogosult a megállapodást felbontani.

17. BIZALMASSÁG

a) A vevő a törvényben rájuk rótt kötelezettségekre is figyelemmel az eladóról, valamint a vevő és az eladó közötti üzleti kapcsolatról bizalmas információt harmadik személynek nem adhat át.

18. HIRDETÉS

a) A vevő nem reklámozhatja a leszállított árut olyan módon, amely nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, a leszállított áru jellegével vagy azzal, ahogyan az eladó ezt általában megteszi.
b A vevő nem vállalhat garanciát harmadik félnek a leszállított áru felhasználásával kapcsolatban, még akkor sem, ha ez az eladó vagy harmadik fél által adott ajánlásokon, tanácsokon vagy információkon alapul.
c) A kiszállított áru értékesítése és reklámozása során a vevő használhatja az eladó által biztosított értékesítési anyagokat. A megadott értékesítési anyagok azonban mindenkor az eladó tulajdonában maradnak.
d) Eladó kifejezetten fenntartja a szerzői jogot a rendelkezésre bocsátott értékesítési anyagokra. A vevő nem módosíthat az értékesítési anyagokon vagy azokon.
e) Ha a vevő a leszállított árut saját maga vagy megbízásából előállított árusítóanyag segítségével kívánja ajánlani, erre csak az eladó írásos engedélye után van joga.

19. VITÁK RENDEZÉSE

a) Ellentétben a polgári bíróság joghatóságára vonatkozó törvényi szabályokkal, a vevő és az eladó közötti vitákat, ha a Bíróság illetékes, a Rotterdami Bíróság rendezi. Az eladó azonban továbbra is jogosult arra, hogy a törvény vagy a vonatkozó nemzetközi szerződés értelmében az illetékes bíróság előtt perelje a vevőt.

20. ALKALMAZANDÓ JOG

a) A holland jog minden, az eladó és a vevő közötti megállapodásra vonatkozik.

21. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

a) Az eladó jogosult a jelen feltételek módosítására. Ezek a változások a meghirdetett hatálybalépés időpontjában lépnek hatályba. Az eladó a módosított feltételeket időben megküldi a vevőnek. Ha a hatálybalépés időpontját nem közölték, a változások a vevő felé a változásról szóló értesítést követően lépnek hatályba.